Trang web ngoại vi bóng rổ

Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@jyitai.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2023
16/03/2023APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023
15/06/2022APH: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2022
15/06/2022APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
01/03/2022APH: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 6
26/06/2021APH: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
26/06/2021APH: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
26/06/2021APH: Quy chế quản trị nội bộ Công ty
25/06/2021APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5
16/04/2021APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4
11/12/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3
08/07/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2
30/03/2020APH: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1
13/01/2020APH: Điều lệ tổ chức và hoạt động